รับปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
รับทำISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
ที่ปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.

ISO 9001 : 2015

  • Detail
  • Gallery
  • Download

ISO 9001 คืออะไร 

ISO 9001 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบขั้นตอน รวมถึงวิธีการทำงานผ่านระบบอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กร

ดังนั้น ISO 9001 จึงเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมจากองค์กรทั่วโลก จนกลายเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นสิ่งที่ยืนยันคุณภาพมาตรฐานในการค้าระดับสากลอีกด้วย

หลักการบริหารงานคุณภาพของ ISO 9001 มีอะไรบ้าง…?
การบริหารงานคุณภาพของ ISO 9001 ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ 8 ประกอบ ได้แก่
– การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus)
– ความเป็นผู้นำ (Leadership)
– การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People)
– การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)
– การบริหารที่เป็นระบบ (System Approach)
– การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
– การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง (Factual Approach to Decision Making)
– ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (Mutually Beneficial Supplier Relationship)

ประโยชน์ของ ISO 9001
1.มีระบบการจัดการเอกสาร ดีขึ้นสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
2.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
3.ระบบมีการทวนสอบความผิดพลาดทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
4.การทำงานมีระบบ และมีคุณภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
5.สินค้าและบริการมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น

Scroll to Top