รับปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
รับทำISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
ที่ปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.

ISO 14001: 2015

  • Detail
  • Gallery
  • Download

ISO 14001 คืออะไร ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ


ISO 14001 มีประโยชน์อย่างไรบ้าง...?
1.ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ลดขยะ ลดของเสีย ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน
2.ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัด และแก้ไขปัญหาให้น้อยลง
3.องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง
5.เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เกิดความได้เปรียบทางการค้า
5.เพิ่มโอกาสในด้านการค้า และการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าที่ต้องการทำธุรกิจกับองค์กร
ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน

Scroll to Top