รับปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
รับทำISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
ที่ปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.

Consultant

picture

บริษัท คอนเซาท์ แอนด์ เบรนเทรน จำกัด บริการที่ปรึกษาISO รับปรึกษาISOให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ โดยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจของลูกค้า โดยเน้นความใส่ใจและความเป็นกันเองเพื่อสร้างความมั่นใจ และรับประกันว่าผ่านการตรวจรับรองจากบริษัทตรวจประเมินแน่นอน

ขั้นตอนที่ปรึกษาวางระบบ

Standard Requirements & Other courses Related to the system

อบรมข้อกำหนด และหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ

System Development & Document Preparation

กำหนดแนวทางการจัดการระบบเอกสารองค์กร และจัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Implementation / Records / Data Analysis

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บันทึกคุณภาพ การเก็บข้อมูล จัดทำ KPI เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบทั้งกระบวนการ

Internal Audit Training / Internal Audit by Company

อบรมเพื่อสร้างทีม Auditor ขององค์กร และลงพื้นที่ตรวจติดตามภายในจริง

Auditing / Validation / Verification

การทวนสอบระบบหลังการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

Management Review

ทบทวนโดยฝ่ายบริหารเพื่อสรุปวิเคราะห์และปรับปรุงระบบ

Pre-audit

ตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบความพร้อมสิ่งที่ไม่ไปตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการตรวจเพื่อขอการรับรอง

Certification

ตรวจรับรองโดยหน่วยรับรองหรือ CB

Scroll to Top